AWAKENING

AWAKENING
ปลุกพลัง เปลี่ยนชีวิต

การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นทำสิ่งใหม่
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 23-24 กุมภาพันธ์ 2562ณ โรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา

หัวข้อในการฝึกอบรม

• Unlock yourself : การปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงเพื่อการเริ่มต้น
• ฝึกการหายใจ Breathing Training
• ดนตรีบำบัด Music Therapy
• สุคนธบำบัด Aroma Therapy
• โยคะบำบัด Yoga Therapy
• Healing Yourself : Love your mind Care Your Body
• การฝึกสมาธิ Meditation
• RSU Health care and Anti-Aging

วิทยากร
• อุ้ย รวิวรรณ จินดา
• ธีรานนท์ ถิรเดชา
• กมลวรรณ ทศานนท์
• ปภังกร พิชญะธนกร

Early Birds ราคาพิเศษเพียง4,900 บาท เฉพาะผู้ที่จองและชำระเงินภายในเดือนมกราคม จากราคาปกติ 6,900 บาท

 

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาม อินทามระ
เลขที่ : 138-4-37762-6
ชื่อบัญชี บจ. เอไลฟ์ คอนซัลติ้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 081 613 2744

AWAKENING


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโปรแกรม ไฟล์ PDF